algemene voorwaarden


ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Maker: Aagjestudio
2. Offerte: alle aanbieding van Aagjestudio aan (rechts)personen met als doel om een overeenkomst aan te gaan.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Aagjestudio wordt aangeboden.
4. Content: alle foto’s die door Aagjestudio worden gemaakt.
5. De opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Aagjestudio een overeenkomst heeft gesloten. Tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
8. Aw: Auteurswet 1912

ARTIKEL 2. TOEPASSING
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Aagjestudio. Alsmede op alle offertes en aanbiedingen.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Aagjestudio slechts bindend indien en voor zover deze door Aagjestudio uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. AANBOD
1. Aagjestudio doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
3. De datum van het aanbod staat vast wanneer het aanbod schriftelijk is aanvaard. Wanneer er een andere opdrachtgever eerder is op diezelfde datum, dan vervalt het aanbod.
4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door Aagjestudio.
5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Aagjestudio zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 4. AANVAARDING
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Aagjestudio werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de reserveringskosten zijn voldaan.
2. Aagjestudio houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Aagjestudio onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Aagjestudio is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

ARTIKEL 5. UITVOERING
1. Aagjestudio zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Aagjestudio gebruikelijk werkt.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk om een locatie te vinden waar de shoot/opnames kunnen plaatsvinden. Dit kan eventueel in overleg met Aagjestudio.
3. Aagjestudio spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens haar werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Aagjestudio zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
4. Aagjestudio levert de beelden aan in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, tenzij anders overeengekomen. Foto’s en video’s worden bewerkt aangeleverd en naar inzicht van de maker aangepast. Op initiatief van de maker kunnen ook bepaalde elementen worden gemaskeerd of verwijderd. Indien het vanuit haar oogpunt noodzakelijk het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving plaats.
5. Aagjestudio heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door Aagjestudio slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten waar door de opdrachtgever mee akkoord is gegaan.
6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

ARTIKEL 6. LEVERING
1. Aagjestudio hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Digitale bestanden van sessies kennen een geschatte levertijd van 3 weken.
3. Digitale bestanden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken.
4. Het aanleveren van een trouwalbum kent een geschatte levertijd van 12 weken na het aanleveren van de reportage.
5. De maker maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
6. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per post of mail.

ARTIKEL 7. VERGOEDING
1. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de maker een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk. Hiervan wordt de opdrachtgever van tevoren over geïnformeerd.
2. Indien aannemelijk is dat Aagjestudio hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de maker dit doorberekenen aan opdrachtgever.
3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen.
4. Alle door Aagjestudio genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
ARTIKEL 8. ANNULERING & OPSCHORTING
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Aagjestudio, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Aagjestudio gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Aagjestudio.
6. Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de datum, tijdens de bedenktijd of voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen in de overeenkomst is de opdrachtgever een annuleringsvergoeding conform lid 7 van dit artikel verschuldigd. Reeds door Aagjestudio gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de diensten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door ter uitvoering van de overeengekomen diensten ingeschakelde derden. Waarbij geldt dat de aanbetaling van 25% nimmer voor restitutie in aanmerking komt.

7. De annuleringsvergoeding wordt voor de afzonderlijke diensten en/of producten conform de volgende schema’s en percentages vastgesteld. Weken (tussen annulering en datum) en annuleringsvergoeding (tussen annulering en datum) (percentage van overeengekomen prijs)

28< 25%

16-28 60%

8-16 80%

0-8 100%

8. Indien er sprake is van annulering wegens onmacht en deze tevens het gevolg is van richtlijnen opgesteld door de Rijksoverheid en het RIVM, betreft de annuleringsvergoeding in de periode van 0-8 weken 80% in plaats van 100%. Wanneer de overeengekomen opdracht vervolgens op een later moment kan plaatsvinden, dan zal dit als een nieuwe opdracht gelden. De annuleringsvergoeding van de overeengekomen opdracht zal ten dele kunnen worden verrekend bij deze nieuwe opdracht. Dit wordt per individueel geval bekeken en zal naar redelijkheid en billijkheid worden bepaald door Aagjestudio. Hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 9. ONMACHT
1. In alle gevallen van schade door afwezigheid van Aagjestudio door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het aanbieden van vervangende fotograaf of fotografen of anders door de klant reeds aan fotograaf voldane bedrag(en).
2. De fotograaf zal altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Alle afhandelingen, zoals de betaling, het bewerken en selecteren van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door Aagjestudio.
3. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan Aagjestudio voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.


ARTIKEL 10. KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Aagjestudio. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Aagjestudio.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 11. AUTEURSRECHT
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Krista van den Akker, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Aagjestudio.
3. Aagjestudio houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit niet gewenst dient door opdrachtgever en Aagjestudio dit schriftelijk te zijn overeengekomen vóór het aannemen van de opdracht.
4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Er kan een extra vergoeding worden gevraagd wanneer de foto’s en video’s niet gebruikt mogen worden.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
6. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, mogen werken slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding en in overeenkomst met Aagjestudio openbaar maken.
7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
8. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van het werk ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Aagjestudio, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aagjestudio.
11. Elk gebruik van een werk van Aagjestudio dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de maker.
12. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Aagjestudio, rekent Aagjestudio driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
13. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Aagjestudio.


ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
1. Aagjestudio is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aagjestudio of diens vertegenwoordigers.
2. Aagjestudio is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Aagjestudio geleverd zijn.
3. In alle gevallen van schade door afwezigheid van Aagjestudio door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van Aagjestudio beperkt tot het aanbieden van een vervangende fotograaf of indien dit niet mogelijk is door het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen.
4. Aagjestudio zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het bewerken van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door Aagjestudio.
5. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan Aagjestudio voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

ARTIKEL 13. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Aagjestudio houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Aagjestudio aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen. Dit schort de betalingsverplichting niet op.
ARTIKEL 1 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte
Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorzien verandering in de werkzaamheden.

1.3 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door opdrachtgever van het door Aagjestudio gedane aanbod.
De opdrachtgever verplicht zich tot afname van minimaal het ontwerp indien opdrachtgever na oplevering van de eerste (digitale) proef Aagjestudio opdracht geeft tot het maken van aanpassingen aan het ontwerp

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de Aagjestudio, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 2 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Uitvoeren opdracht
Aagjestudio zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Aagjestudio de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Aagjestudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten)aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toe opdrachtnemers
Indien Aagjestudio op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slecht een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Aagjestudio namens de opdrachtgever offertes aanvragen

2.4 Gebruik toe opdrachtnemers
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Aagjestudio, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toe opdrachtnemer met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Aagjestudio, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dienst de opdrachtgever op verzoek van Aagjestudio zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering
Een door Aagjestudio opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de Aagjestudio.


2.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

ARTIKEL 3 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrecht, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Aagjestudio te allen tijde gerechtigd om zijn of haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij de opdrachtnemer
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Aagjestudio tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Aagjestudio, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

ARTIKEL 4 GEBRUIK EN LICENTIE

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 5 HONORARIUM

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enig wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuur bedrag met een minimum van 100 euro.

6.2 Periodieke betalingen
De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve avn de uitvoering van de opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

6.5 Langlopende opdrachten
Bij langlopende opdrachten, zoals de vormgeving en technische uitvoering van een website, wordt door de opdrachtnemer vooraf 30% van de door opdrachtgever geaccordeerde offerte in rekening gebracht. Na ontvangst van deze betaling zal de website verder technisch uitgevoerd worden.
ARTIKEL 7 OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door ontwerper/ontwerpbureau
Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derde, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komst elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.


ARTIKEL 8 GARANTIES EN VRIJWARINGEN

8.1 Auteursrechthebbende
De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik voorwerp
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d Gebreken in offertes van toe opdrachtnemers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toe opdrachtnemers.

e Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

f Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Zet-, druk-, of andere proeven

De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de opdrachtnemer ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de opdrachtnemer terug te zenden.

Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

9.3 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 30% van het honorarium.

9.4 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.5 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.6 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 10 OVERIGE BEPALINGEN

10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd


fotografie

algemene voorwaarden Grafische vormgeving

algemene voorwaarden fotografie